Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.66.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 roku

Uchwała Nr 0007.66.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 roku

 

w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

Opiniuje pozytywnie, z uwagą, przedłożony cennik za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z grupy 20 ... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2016 rok w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1  - *.PDF