Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.52.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 r.Uchwała Nr 0007.52.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 czerwca 2015 r.


 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona

  
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013 poz.594 ze zmianami )w związku z art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r(Dz.U. z 2013 poz.182 ze zmianami )Rada Gminy uchwala co następuje:

 
 § 1

Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona na lata 2015-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 
 

 § 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

 § 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania: 

1) Załącznik  - (*.PDF)