Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.48.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr  0007.48.2015

Rady Gminy  Przykona

z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.                              

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r.  poz. 885 ze  zm.),

Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl