Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.39.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 

§ 1.  W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 rady gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. wprowadza sie zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o  62.981,00zł, dochody w kwocie 26.708.746,20zł zastępuje się kwotą 26.771.727,20 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.562.737,20 zł, zastępuje się kwotą 24.595.361,20zł

2) dochody majątkowe w kwocie  2.146.009,00 zł, zastępuje się kwotą 2.176.366,00zł

 

W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

630

63095

6298

11.145,00

 

 

 

751

75107

2010

6.806,00

 

 

zlecone

758

75801

2920

 

5.414,00     

 

 

852

85295

2010

504,00

 

 

zlecone

852

85295

2030

19.900,00

 

 

 

900

90095

6298

 

19.212,00

 

 

 

Razem:

 

38.355,00

24.626,00

 

 

 

2. W W  § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 1.501.628,20zł zastępuje się kwotą 1.531.985,20zł

 

3.W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 62.981,00zł, wydatki w kwocie 25.788.266,20zł, zastępuje się  kwotą 25.851.247,20zł

  z tego:

  1) wydatki bieżące kwotę 23.797.747,90zł, zastępuje się kwotą 23.853.728,90zł                               

  2) wydatki majątkowe kwotę 1.990.518,30zł zastępuje się kwotą 1.997.518,30zł.

 

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza sie następujace zmiany

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

5.500,00

944,50

 

010

01010

6058

 

 

14.299,12

 

010

01010

6059

 

 

4.756,38

 

600

60017

6050

 

14.500,00

 

 

700

70005

4300

 

7.710,37

 

 

700

70005

4590

 

10.000,00

 

 

750

75011

4210

 

0,95

 

zlecone

750

75011

4440

 

 

0,95

zlecone

750

75023

4210

 

2.565,00

 

 

750

75023

4440

 

1.089,00

 

 

750

75023

4610

 

300,00

 

 

750

75095

2716

 

760,63

 

 

750

75095

4440

 

 

3.654,00

 

751

75107

3030

300,00

 

 

zlecone

751

75107

4110

450,25

 

 

zlecone

751

75107

4120

35,44

 

 

zlecone

751

75107

4170

3.477,31

 

 

zlecone

751

75107

4210

1.895,00

 

 

zlecone

751

75107

4300

127,00

 

 

zlecone

751

75107

4410

275,00

 

 

zlecone

751

75107

4700

246,00

 

 

zlecone

754

75403

6170

7.000,00

 

 

 

758

75818

4810

 

2.000,00

 

 

801

80101

2917

2.220,21

 

 

 

801

80101

2919

571,79

 

 

 

801

80101

3020

 

 

2.000,00

 

801

80101

4010

 

 

76.550,00

 

801

80101

4040

 

 

600,00

 

801

80101

4110

 

 

13.250,00

 

801

80101

4120

 

 

1.925,00

 

801

80101

4170

 

 

1.540,00

 

801

80101

4210

 

5.414,00

20.864,00

 

801

80101

4240

 

 

8.298,00

 

801

80103

4010

 

 

21.600,00

 

801

80103

4110

 

 

3.789,00

 

801

80103

4120

 

 

539,00

 

801

80103

4170

 

6.050,00

17.550,00

 

801

80103

4210

 

 

3.000,00

 

801

80110

4010

 

 

43.500,00

 

801

80110

4110

 

 

7.700,00

 

801

80110

4120

 

 

1.100,00

 

801

80110

4170

 

 

9.240,00

 

801

80110

4210

 

 

15.902,00

 

801

80149

4010

21.600,00

 

 

 

801

80149

4110

4.989,00

 

 

 

801

80149

4120

779,00

 

 

 

801

80149

4170

8.610,00

 

 

 

801

80149

4210

1.000,00

 

 

 

801

80149

4240

6.000,00

 

 

 

801

80149

4300

3.500,00

 

 

 

801

80150

3020

2.000,00

 

 

 

801

80150

4010

120.050,00

 

 

 

801

80150

4110

20.950,00

 

 

 

801

80150

4120

3.025,00

 

 

 

801

80150

4170

10.780,00

 

 

 

801

80150

4210

10.000,00

 

 

 

801

80150

4240

21.408,00

 

 

 

852

85214

3110

 

19.900,00

 

 

852

85295

3110

 

19.900,00

 

 

852

85295

3110

 

 

19.900,00

 

852

85295

4010

421,00

 

 

zlecone

852

85295

4110

73,00

 

 

zlecone

852

85295

4120

10,00

 

 

zlecone

854

85412

4110

 

 

181,00

 

854

85412

4120

 

 

40,00

 

854

85412

4170

 

 

650,00

 

854

85412

4210

 

 

1.000,00

 

854

85412

4300

 

7.871,00

 

 

921

92109

4270

 

2.000,00

 

 

 

 

Razem

251.793,00

105.560,95

294.372,95

 

 

4. W  § 2 ust.2 pkt. 3 uchwały budżetowej wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jst w wysokości 645.044,77zł zastępuje sie kwotą 629.541,90zł

5.  W  § 2 ust 2 pkt.2 wydatki majątkowe, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załacznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

6. W  § 6 pkt.1 i 2 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załacznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

7.  W  § 1 ust.2 pkt 1 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załacznik nr 3 otrzymuje brzmienie załacznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

8. W  § 2 ust.2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załacznik nr 4 otrzymuje brzmienie załacznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

9.  W  § 15 pkt.2 kwotę 164.962,00zł zastępuje się kwotą 166.962,00zł z czego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 68.000,00zł zastępuje się kwotą 70.000,00zł.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 - (*.Zip) -2Mb