Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.38.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.38.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594 ze zm.), art. 2 ust.1 i 3 ustawy  z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  2014r. poz.301 ze. zm. ), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Przykona wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl