Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.35.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 roku

Uchwała Nr 0007.35.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie


Na podstawie art.18ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r.,poz. 594 ze zm) oraz art.6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180 z 2009r.poz.1493 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 (*.PDF)