Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.34.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r.

Uchwała  Nr 0007.34.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 marca 2015r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla posadowienia  linii kablowej SN z rurociągiem teletechnicznym na nieruchomościach położonych w miejscowości:

-  Aleksandrów oznaczonej nr działki 86;

-  Jakubka  oznaczonej nr działki 21;

-  Józefina oznaczonej nr działek 134, 532, 126, 188, 261, 463 i 465;

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl