Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.33.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r.

Uchwała  Nr 0007.33.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 marca 2015r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych  Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla posadowienia  linii kablowej SN 30kV wraz z linią światłowodową na nieruchomościach położonych w miejscowościach:

-  Jakubka  oznaczonej nr działek 56/2, 56/3, 259/1, 257/1, 66/4, 47, 245, 132/2;

-  Zimotki oznaczonej nr działek 172/6, 169/8, 107/12;

-  Psary oznaczonej nr działek 284, 467, 405/13, 407, 480, 394;

-  Gajówka oznaczonej nr działki 243/1;

-  Laski oznaczonej nr działek 390, 176 i 69;

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl