Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.32.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.32.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku uchwala się, co następuje:

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

 

§ 1.  Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w przypadku zaistnienia takiej konieczności w dodatkowe pojemniki opisane w Rozdziale 2, prócz udostępnionych przez Gminę.

2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy;

3. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

4. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

5. usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

6. oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości;

7. utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

8. selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

 

§ 2.  Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) metalu,

2) tworzyw sztucznych,

3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

4) opakowań wielomateriałowych;

5) żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych i ogrodowych.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne, zużytych opon, odzieży i tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

4. W sytuacji, gdy odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  dla ich przekazania muszą być załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy;

 

§ 3.  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

2. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone na place zabaw i gier dla dzieci oraz obiekty uprawiania sportu;

3. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych;

4. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;

5. spalania w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.

 

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy gromadzone są w zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania techniczne i przystosowanych do urządzeń załadowczych pojazdów.

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej - jeden pojemnik o pojemności 120 l.

4. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek rekreacyjnych i domków letniskowych, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej - 2l na każdego pracownika

2) dla szkół, przedszkoli - 2 l na każdego ucznia i pracownika

3) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, nie mniej niż 1 pojemnik 120l

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, nie mniej niż 1 pojemnik 120l

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 120l

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników

7) dla hoteli, pensjonatów - 20l na jedno łóżko

8) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych - 40l na mieszkańca, nie mniej niż 1 pojemnik 120 l

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na działkę

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika 120 l.

 

§ 5. Określa się rodzaje i pojemność worków i pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1. Pojemność worków i pojemników musi zapewnić zgromadzenie wszystkich wyselekcjonowanych frakcji odpadów.

2. Szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru białego.

3. Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego

4. Żużel, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych (wystudzone) należy gromadzić w zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania techniczne i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów.

5. Worki do selektywnej zbiórki powinny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym

 

§ 6. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych mają minimalną pojemność 110 l i kolory przypisane do rodzaju odpadów:

1) zielony      - opakowania szklane kolorowe,

2) biały          - opakowania szklane bezbarwne,

3) niebieski   - papier i tektura,

4) żółty lub siatka     - opakowania z tworzyw sztucznych

2. Odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe) należy gromadzić w koszach ulicznych, o minimalnej pojemności 10 l.

 

§ 7. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm);

2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem;

3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

 

§ 8. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości, oraz okresowo dokonywać ich dezynfekcji.

2. Pojemnik powinien być sprawny technicznie.

3. W miejscach gromadzenia odpadów należy utrzymywać porządek.

 

§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2. zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady,

3. do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

1) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

2) kalki technicznej,

4. do pojemników i worków na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych;

5. do pojemników i worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabrudzonych mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

3) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

 

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 10. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Nieczystości ciekłe, gromadzone w odpowiedniej wielkości zbiornikach bezodpływowych, muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych;

 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. odpady zmieszane odbierane z terenu nieruchomości - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i ogrodowe mogą być zagospodarowane we własnym zakresie (np. kompostownik) lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3. zbierane selektywnie na terenie nieruchomości

1) szkło białe i kolorowe - odbierane raz na dwa miesiące

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu

3) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych - odbierane raz w miesiącu w okresie grzewczym (od 1 października do 30  kwietnia).

4. opróżnianie koszy ulicznych, przystanków następuje po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

5. opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje po zapełnieniu pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym,:

1) biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane leki i chemikalia,

11) odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie,

12) odzież i tekstylia,

 

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§ 12.  Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

 

§ 13.  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

 

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Przykona.

 

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz terenów rekreacyjnych i letniskowych;

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na:

1) terenie osiedla domków jednorodzinnych w Przykonie oraz ul. Nowa w Przykonie

2) terenie osiedla  domków jednorodzinnych w Psarach, z wyłączeniem ul.  Zielonej w Psarach

 

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przykona zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku w okresie od 1 marca do 31 marca oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

 

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

 

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona.

                Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl