Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.30.201 5RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.30.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 r.
 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, sporządzoną zgodnie z odpowiednim wzorem, o którym mowa w § 1 właściciel nieruchomości  położonej na terenie gminy Przykona, zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację, o której mowaw § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej wypełniając dedykowany formularz wskazany na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.
2. Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy poprzez elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub dostarczając na nośniku elektronicznym.
3.  Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona 0007.261.2014 z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław BrylDo pobrania:

1) Załącznik nr 1 - (*.PDF)