Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.29.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.29.2015
RADY GMINY PRZYKONA
 z dnia 25 marca 2015 r.
 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
§1
Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą", uiszcza się z dołu, kwartalnie: za I kwartał - do 20 marca, za II kwartał - do 20 czerwca, za III kwartał - do 20 września, za IV kwartał - do 20 grudnia.
2.Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Przykona
3.Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.263.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bryl