Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.25.2015Rady Gminy Przykonaz dnia 25 marca 2015r.

Uchwała Nr 0007.25.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 marca 2015r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Przykona pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2015 rok, w wysokości 15.000,00 zł.

 

§ 3. Środki na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy