Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.24.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała NR 0007.24.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz. 594 ze zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r  poz. 1381 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U.  z 2013r  poz. 465 ze zm.),  art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r poz. 849 ze zm.), art.9, art.28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r, poz.749 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§1

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§2

Na inkasentów podatków na terenie poszczególnych sołectw Gminy Przykona wyznacza się sołtysów tych sołectw, zgodnie z wykazem inkasentów stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały.
§3

Wyznacza się inkasentom termin płatności pobranych podatków do trzech dni roboczych następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.

§4

Wynagrodzenie za inkaso jednej raty podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustala się w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

Inkasenci otrzymają wynagrodzenie w ciągu jednego miesiąca od ustawowego terminu płatności każdej raty podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§7

Traci moc uchwała  Nr 007.194.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013r w sprawie  poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca  2015r  roku.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Bryl
 
Do pobrania: