Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r.

Uchwała Nr 0007.22.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 marca 2015r.

 

w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Przykona.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)

 Rada Gminy Przykona

 u c h w a l a

 

 §1.

1.      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

2.      Integralną część uchwały Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona stanowią:

1)    załącznik nr 1 - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona" - tekst studium;

2)    załącznik nr 2 - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona" - rysunek w skali 1: 20 000;

3)    załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Przykona o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały