Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.19.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 0007.19.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 12  lutego 2015 r. 

 

w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach  Szkoły Podstawowej w Sarbicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 g, 5i, 5j, 5k, 5 l i art. 59 ust. 8, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje: 

 

§ 1

Przekazuje się  z dniem 31 sierpnia 2015 r. do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach (KRS: 0000424047) Szkołę Podstawową w Sarbicach o  strukturze  organizacyjnej obejmującej klasy  I  -  VI wraz z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2

1.  Wójt Gminy Przykona zawrze ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Nieskończoność"  umowę określającą tryb i szczegółowe warunki przekazania Szkoły Podstawowej
w Sarbicach.

2.  Projekt wzoru umowy, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

 

1) załacznik nr 1- (*.PDF)