Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.18.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 roku

Uchwała  Nr 0007.18.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla posadowienia  kabla elektroenergetycznego średniego napięcia 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 15 kV na nieruchomości położonej w miejscowości Przykona,
ul. Różana, gm. Przykona oznaczonej nr działki 608.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy