Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.17. 2015r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 0007.17. 2015r.

Rady  Gminy  Przykona

z dnia  12 lutego  2015 r.

                       

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
                  

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /  Dz. U.  z 2013r. poz.  594  ze. zm / oraz art. 24 ust
1, 3, 6 i 10 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 z póź. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków/ Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz.886/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1

1.Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup  odbiorców usług w wysokości:

 

   Grupa I  - gospodarstwa domowe

   4,35 zł/m3 + 0,35 ( 8% VAT) = 4,70 zł/m3 brutto

   Grupa II - pozostali odbiorcy usług oraz ścieki dowożone

   6,09 zł/m3 + 0,48 zł ( 8% VAT) zł/ =  6,57 zł/ m3 brutto

§ 2

Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 4

Zatwierdzona taryfa podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy