Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.15.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2015 roku

Uchwała NR  0007.15.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 12 lutego 2015 roku

      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036

       Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.10.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 stycznia 2015 roku  wprowadza się zmiany :

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2036

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2015:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 26.629.928,00zł, zastępuje się kwotą  26.708.746,20zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.547.919,00 zł, zastępuje się kwotą 24.562.737,20zł

3)w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.368.879,00zł  zastępuje się kwotą 1.596.531,20zł, 

4) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2.082.009,00zł, zastępuje się kwotą 2.146.009,00zł,

5) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 1.1.482.009,00zł zastępuje się kwotą 1.546.009,00zł, 

6) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 25.709.448,00zł, zastępuje się kwotą 25.788.266,20zł,

7) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23.782.929,70zł, zastępuje się kwotą 23.797.747,90zł,

8) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 1.926.518,30zł, zastępuje się kwotą 1.990.518,30zł,

9) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.091.652,30zł zastępuje sie kwotą 10.090.758,03zł

10) w  kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.463.083,80zł zastępuje się 1.486.632,80zł

11) w  kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 514.451,50zł, zastępuje się kwotą 538.000,50zł,

12) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.558.518,30zł zastępuje sie kwotą 1.622.518,30zł,

13) w  kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy   kwotę 5.000,00zł zastępuje się kwotą 19.619,20zł

14) w  kolumnie 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 4.249,98zł, zastępuje się kwotą 13.909,73zł,

15) w kolumnie 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłacznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania kwotę  4.249,98zł  zastepuje się kwotą 13.909,73zł

16) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 15.864,80zł zastępuje się  kwotą 30.484,00zł,

17) w kolumnie 12.3.1.finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 6.790,08zł zastępuje się kwotą 16.449,81zł,

18) w kolumnie 12.3.2  wydatki bieżace na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z  zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami  , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z kwotę  9.074,72zł zastępuje się  kwotą 16.449,81zł,

 

w wierszu roku 2016:

 1)  w  kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 266 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 945.000,00zł, zastępuje się kwotą 954.741,60zł,

2) w  kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 195.000,00zł zastępuje się kwotą   204.741,60,00zł
Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2036, określone jest w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
-w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę 5.781.385,30zł zastępuje się kwotą 5.800.056,70 zł 

-w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.463.083,80,00zł zł, zastepuje się kwotą  1.486.632,80zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 945.000,00zł zł, zastepuje się kwotą  954.741,60zł

-w wierszu wydatki bieżące 

w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę 1.410.753,00zł, zastępuje się kwotą 1.429.424,40

w kolumnie Limit 2015 kwotę 514.451,50zł, zastępuje się kwotą  538.000,50zł,

w kolumnie Limit 2016 kwotę 195.000,00 zastępuje sie kwotą 204.741,60zł

- w wierszu Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kolumnie Limit 2015 kwotę  1.034.996,80zł, zastępuje się kwotą 1.049.616,00zł,

- w wierszu wydatki bieżące, w kolumnie Limit 2015 kwotę 136.364,50zł zastępuje sie kwotą 150.983,70zł,

- w wierszu Program rozwojowy "Konopnicka szkołą równych szans" w kolumnie Limit 2015 kwotę 5.000,00zł zastępuje sie kwotą 19.619,20zł. 

 -w wierszu wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) wydatki bieżace 

w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę 784.218,00zł, zastępuje się kwotą 802.889,40zł

w kolumnie Limit 2015 kwotę 378.087,00zł, zastępuje się kwotą  387.016,80zł,

w kolumnie Limit 2016 kwotę 195.000,00zł zastępuje się kwotą 204.741,60zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,  określone jest odpowiednio

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - (*.PDF)