Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 0007.11.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 26.629.928,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie  24.547.919,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie  2.082.009,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości  1.487.009,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 25.709.448,00 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie   23.782.929,70 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  1.926.518,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości  630.425,57 zł

§ 3. Zaplanowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 920 480,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 920 480,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,    zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych,  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 800 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego  deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych ,

4. przenoszenia planu wydatków bieżących na  wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,

5. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 300 000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56 000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 366.000,00 zł.

§ 14. Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie  552.004,00 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 35 000,00 zł

2. celowe w wysokości   164.962,00 zł z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  68.000,00 zł

2) na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników  96.962,00 zł

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku  zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załaczniki do uchwały.  (*.ZIP - 9,1MB)