Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.10.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR  0007.10.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Przykona zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć finansowych, zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku  nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§4.Traci moc Uchwała Nr 0007.245.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załaczniki do uchwa ły (*.PDF)