rok 2015

Uchwała Nr 0007.78.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 0007.78.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r., Uchwałą Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. , Uchwałą Nr 0007.50.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2015r.,Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 lipca 2015r. Uchwałą Nr 0007.61.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 września 2015r., Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 października 2015r. , Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 października 2015r., Uchwałą Nr 0007.69.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 listopada 2015r. Zarządzeniem Nr 102/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2015r. wprowadza się zmiany:

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zmniejsza się o 70.984,89zł, dochody w kwocie 27.893.368,22zł zastępuje się kwotą 27.822.383,33zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.406.436,22zł, zastępuje się kwotą 25.405.451,33zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.416.932,00zł W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

801

80101

2010

 

 

984,89

 

801

80101

6260

 

 

70.000,00

 

 

Razem:

 

 

 

70.984,89

 

2. W  § 1 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych odrebnymi ustawami , załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załacznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zmniejsza się o           132.657,82zł, wydatki w kwocie 28.817.984,81zł, zastępuje się  kwotą 28.685.326,99zł    z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.236.928,91zł, zastępuje się kwotą 25.342.271,09zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.581.055,90zł zastępuje sie kwotą 3.343.055,90zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

600

60016

4170

 

 

2.000,00

 

600

60016

4300

 

2.000,00

 

 

600

60016

4430

 

800,00

 

 

600

60017

4170

 

 

1.800,00

 

600

60017

4430

 

1.000,00

 

 

600

60017

6050

 

 

8.000,00

 

700

70095

4270

 

 

1.387,93

 

700

70095

4390

1.400,00

 

 

 

750

75023

4440

 

546,38

 

 

750

75095

4440

 

47,62

 

 

754

75412

4430

 

3.000,00

 

 

801

80101

2590

 

10.400,00

 

 

801

80101

4010

 

80.000,00

 

 

801

80101

4110

 

35.000,00

 

 

801

80101

4170

 

6.000,00

 

 

801

80101

4210

 

 

9,75

zlecone

801

80101

4230

 

 

200,00

 

801

80101

4240

 

 

975,14

zlecone

801

80101

4300

 

4.000,00

 

 

801

80101

4360

 

 

1.000,00

 

801

80101

4390

 

 

1.000,00

 

801

80101

4410

 

 

200,00

 

801

80101

4430

 

 

500,00

 

801

80101

4700

 

 

1.000,00

 

801

80101

6050

 

 

200.000,00

 

801

80103

2590

 

7.100,00

 

 

801

80104

2310

 

10.000,00

 

 

801

80104

3020

 

1.000,00

 

 

801

80104

4010

 

18.000,00

 

 

801

80104

4270

 

 

10.000,00

 

801

80104

4280

 

 

200,00

 

801

80104

4300

 

3.000,00

 

 

801

80104

4360

 

 

500,00

 

801

80104

4410

 

 

500,00

 

801

80104

4430

 

 

2.000,00

 

801

80104

4700

 

 

200,00

 

801

80110

2590

20.000,00

 

 

 

801

80110

3020

 

 

3.000,00

 

801

80110

4010

 

 

70.000,00

 

801

80110

4110

 

 

14.000,00

 

801

80110

4120

 

 

500,00

 

801

80110

4170

 

 

3.800,00

 

801

80110

4270

 

 

10.000,00

 

801

80110

4280

 

 

500,00

 

801

80110

4300

 

4.000,00

 

 

801

80110

4410

 

 

2.000,00

 

801

80110

4430

 

 

2.500,00

 

801

80110

4700

 

 

3.000,00

 

801

80113

4110

 

 

1.000,00

 

801

80113

4170

 

 

5.000,00

 

801

80113

4300

 

 

20.000,00

 

801

80148

3020

 

 

500,00

 

801

80148

4010

 

 

8.000,00

 

801

80148

4110

 

 

2.000,00

 

801

80148

4120

 

 

500,00

 

801

80148

4280

 

 

200,00

 

801

80148

4300

 

1.000,00

 

 

801

80148

4410

 

 

200,00

 

801

80149

2590

 

46.053,79

 

 

854

85401

3020

 

500,00

 

 

854

85401

4010

 

10.000,00

 

 

854

85401

4110

 

3.000,00

 

 

854

85401

4120

 

200,00

 

 

854

85401

4240

 

 

1.000,00

 

854

85401

4280

 

 

200,00

 

854

85404

2590

 

5.773,28

 

 

854

85412

4300

 

 

400,00

 

854

85415

3240

 

 

100,00

 

900

90002

4440

 

 

6,07

 

900

90013

4300

 

2.400,00

 

 

900

90095

6050

 

 

30.000,00

 

926

92695

4430

 

1.000,00

 

 

 

 

Razem

21.400,00

255.821,07

409.878,89

 

4. W  § 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych odrebnymi ustawami , załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załacznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W  § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załacznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W  §  2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 862.943,66zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pienięznych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyelimitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 862.943,66zł.

8. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.783.423,66zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4,5 - *.ZIP (3,5MB)

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036