rok 2015

UCHWAŁA NR 0007.65.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 0007.65.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  Rada Gminy Przykona uchwala:

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
§ 1

1.Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Gminę Przykona, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".

2.Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, ma zastosowanie odpowiednio przepis ust. 1.

§ 2

1.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od stanu rodzinnego i wypłacany 
     co miesiąc w wysokości:

1)przy jednej osobie w rodzinie                      -   1 zł
                
2)przy dwóch osobach w rodzinie                  -   2 zł               

3)przy trzech osobach w rodzinie                   -   3 zł
                      
4)przy czterech i więcej osobach w rodzinie  -  4 zł   
        
§ 3

1.Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:

1)małżonka,

2)rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3)pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły  ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4)pozostające wyłącznym na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5)dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

2.  Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem,  przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości      określonej w § 2 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3.  Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

4.  O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel  otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 
     a  dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.
 
5.  W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o  zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 4

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  przysługuje nauczycielowi:

1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 5

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)odbywania  przeszkolenia wojskowego, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4)korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 6

1.Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2.Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.

3.Wzór  wniosku stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.


§ 7

1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

2.Traci moc uchwała Nr XXIX/158/05  Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - *.PDF

 

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036