rok 2015

UCHWAŁA NR 0007.51.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR  0007.51.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036


Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.10.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.15.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. oraz Uchwałą Nr 0007.40.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r., Uchwałą Nr 0007.46.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. wprowadza się zmiany :
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2036
obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2015:
1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 27.026.437,42zł, zastępuje się kwotą  27.174.941,42zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.801.321,42zł zastępuje się kwotą 24.949.825,42zł
3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.829.701,42zł zastępuje się kwotą 1.837.301,42zł
4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 26.706.843,42zł, zastępuje się kwotą 27.125.367,93zł,
5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 24.470.575,12zł, zastępuje się kwotą 24.672.783,63zł,
6) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2.236.268,30zł,, zastępuje się kwotą 2.452.584,30zł,
7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 319.594,00zł, zatępuje się kwotą 49.573,49zł,
8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 600.886,00zł zastępuje się kwotą 870.906,51zł,
9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwotę 600.886,00zł, zastępuje się kwotą 870.906,51zł,
10) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 330.746,30zł, zastępuje się kwotą 277.041,79zł,
11) w kolumnie 8.2 różnica miedzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  pomniejszonymi o wydatki, kwotę 931.632,30zł, zastępuje sie kwotą 1.147.948,30zł,
12) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 319.594,00zł, zastępuje się kwotą 49.573,49zł,
13) w kolumnie 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 319.594,00zł, zastępuje się kwotą 49.573,49zł, 
14)  w kolumnie 11.2 wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 2.654.644,00zł, zastępuje sie kwotą 2.814.644,00zł,
15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.108.645,30zł zastępuje sie kwotą 10.136.439,73zł
16) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.657.860,43zł zastępuje sie kwotą 1.643.968,43zł,
17) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 709.228,13zł zastępuje się kwotą 712.020,13zł,
18) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 948.632,30zł zastępuje się kwotą 931.948,30zł,
19) w  kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.771.268,30zł  zastępuje się kwotą 1.987.584,30zł
Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2036, określone jest w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
         
2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 6.879.624,70zł zastępuje się kwotą 6.865.732,70zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.657.860,43zł, zastepuje się kwotą  1.643.968,43zł
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 2.010.932,50zł zastępuje się kwotą 854.489,50zł.
- w wierszu 1.a wydatki bieżące
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 2.508.992,40zł zastępuje się kwotą 2.511.784,40zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 709.228,13zł, zastepuje się kwotą  712.020,13zł
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.210.932,50zł. zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
- w wierszu 1.b wydatki majątkowe 
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 4.370.632,30zł zastępuje się kwotą 4.353.948,30zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 948.632,30zł zastępuje się kwotą 931.948,30zł.
- w wierszu 1.1 wydatki na programy , projekty lub zadania zwiazane w programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych
- w kolumnie limit 2015 kwotę 1.050.376,63zł zastępuje się  kwotą 1.036.484,63zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.364,50zł zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
- w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 626.535,00zl zastępuje się kwotą 629.327,00zł
- w kolumnie limit 2015 kwotę 151.744,33zł zastępuje się  kwotą 154.536,33zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.364,50zł zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
w wierszu Program rozwojowy "Konopnicka szkołą równych szans"
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 487.990,00zl zastępuje się kwotą 490.782,00zł
- w kolumnie limit 2015 kwotę 19.619,20zł zastępuje się  kwotą 22.411,20zł
- w wierszu 1.1.1.2 Projekt "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.364,50zł zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
- w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 1.398.632,30zł zastępuje się kwotą 1.381.948,30zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 898.632,30zł zastępuje się kwotą 881.948,30zł
- w wierszu 1.1.2.1 "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki gm. Przykona     Etap II
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 1.398.632,30zł zastępuje się kwotą 1.381.948,30zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 898.632,30zł zastępuje się kwotą 881.948,30zł
- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
 - w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.879.568,00zł zastępuje się kwotą 800.000,00zł.
- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące,
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1. 079.568,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł.
- w wierszu 1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.079.568,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 Do pobrani:

1) Załączniki nr 1,2 - *.PDF

 

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036