rok 2015

UCHWAŁA NR 0007.46.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR  0007.46.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 25 maja 2015 roku

      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.10.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą    Nr 0007.15.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. oraz Uchwałą Nr 0007.40.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. wprowadza się zmiany :

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2036

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie

nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób

sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2015:

 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 26.771.727,20zł, zastępuje się kwotą  27.026.437,42zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.595.361,20zł zastępuje się kwotą 24.801.321,42zł

3)w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.623.741,20zł zastępuje się kwotą 1.826.701,42zł, 

4) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2.176.366,00zł zastępuje się kwotą 2.225.116,00zł,

5) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1.576.366,00zł zastępuje się kwotą 1.625.116,00zł, 

6) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 25.851.247,20zł, zastępuje się kwotą 26.706.843,42zł,

 7) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23.853.728,90zł, zastępuje się kwotą 24.470.575,12zł,

 8) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 1.997.518,30zł, zastępuje się kwotą 2.236.268,30zł,

 9) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 920.480,00zł zatępuje się kwotą 319.594,00zł,

 10) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 600.886,00zł,

 11) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 600.886,00zł,

12) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 741.632,30zł zastępuje się kwotą 330.746,30zł,

13) w kolumnie 8.2 różnica miedzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  pomniejszonymi o wydatki, kwotę 741.632,30zł zastępuje sie kwotą 931.632,30zł,

14) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 319.594,00zł,

15) w kolumnie 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 319.594,00zł,  

 16) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.095.622,25zł zastępuje sie kwotą 10.108.645,30zł

17) w kolumnie 11.2 wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 2.624.044,00zł zastępuje sie kwotą 2.654.644,00zł,

18) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.487.393,43zł zastępuje sie kwotą 1.657.860,43zł,

 19) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 538.761,13zł zastępuje się kwotą 709.228,13zł,

21) w  kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.622.518,30zł zastępuje się kwotą 1.771.268,30zł

22) w  kolumnie 11.6 wydatki majatkowe w formie dotacji kwotę 368.000,00zł, zastępuje się kwotą 458.000,00zł,

23) w  kolumnie 12.4 wydatki majatkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy   kwotę 595.505,27zł zastępuje się kwotą 592.473,77zł

24) w  kolumnie 12.4.1 finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 441.259,21zł, zastępuje się kwotą 438.985,58zł,

25) w kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikajace wyłacznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2  kwotę  441.259,21zł zastepuje się kwotą 438.985,58zł

 

w wierszu roku 2016

 1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 954.741,60zł zastępuje sie kwotą 1.299.525,60zł,

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 204.741,60zł zastępuje się kwotą 549.525,60zł.

 

w wierszu roku 2017

 1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 0,00zł  zastępuje się kwotą 269.892,00zł,

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 269.892,00zł.

 

 Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2036, określone jest   w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

  

  2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
-w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.487.393,43zł zł, zastepuje się kwotą  1.657.860,43zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 954.741,60zl zastępuje się kwotą 1.299.525,60zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 269.892,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.449.548,50zł zastępuje się kwotą 2.010.932,50zł.

 -w wierszu 1.a wydatki bieżące 
-w kolumnie Limit 2015 kwotę 538.761,13zł, zastępuje się kwotą  709.228,13zł,

 -w kolumnie Limit 2016 kwotę 204.741,60zl zastępuje się kwotą 549.525,60zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 269.892,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 649.548,50zł zastępuje się kwotą 1.210.932,50zł.

 - w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 

z czego:
-w kolumnie Limit 2015 kwotę  437.016,80zł, zastępuje się kwotą 607.483,80zł,

-kolumnie Limit 2016 kwotę 954.741,60zl zastępuje się kwotą 1.299.525,60zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 269.892,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.318.184,00zł zastępuje się kwotą 1.879.568,00zł.

- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące,

-w kolumnie Limit 2015 kwotę 387.016,80zł zastępuje sie kwotą 557.483,80zł,

-kolumnie Limit 2016 kwotę 204.741,60zl zastępuje się kwotą 549.525,60zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 269.892,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 518.184,00zł zastępuje się kwotą 1. 079.568,00zł.

- w wierszu 1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona

- w kolumnie Limit 2015 kwotę 368.739,00zł zastępuje sie kwotą 539.206,00zł.

-kolumnie Limit 2016 kwotę 195.000,00zl zastępuje się kwotą 539.784,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 269.892,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 518.184,00zł zastępuje się kwotą 1.079.568,00zł.

 Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2 - *.PDF

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036