rok 2015

Uchwała Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015 r.

Uchwała Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r.   wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o 46.966,00zł, dochody w kwocie 26.979.471,42zł zastępuje się kwotą 27.026.437,42zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.803.105,42 zł, zastępuje się kwotą 24.801.321,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  2.176.366,00 zł zastępuje się kwotą 2.225.116,00zł, W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

600

60017

6300

48.750,00

 

 

 

801

80103

2030

 

 

2.546,00

 

852

85219

2010

 

762,00

 

Zlecone

 

Razem:

 

48.750,00

762,00

2.546,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załacznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 647.852,00 zł, wydatki w kwocie 26.058.991,42zł, zastępuje się  kwotą 26.706.843,42zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.061.473,12zł, zastępuje się kwotą 24.470.575,20zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.997.518,30zł zastępuje sie kwotą 2.236.268,30zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

38.031,50

 

 

010

01010

6058

 

 

2.273,63

 

010

01010

6059

 

 

757,87

 

600

60016

4270

 

140.000,00

 

 

600

60017

4300

 

10.000,00

 

 

600

60017

6050

 

118.750,00

 

 

600

60017

6056

 

1.877,44

 

 

600

60017

6057

 

4.497,56

 

 

630

63003

4300

 

10.000,00

 

 

700

70005

4300

 

40.000,00

 

 

700

70005

4390

 

 

2.600,00

 

700

70005

4430

 

2.600,00

 

 

700

70005

6060

 

60.000,00

 

 

700

70095

4270

 

80.000,00

 

 

710

71004

4300

 

20.000,00

 

 

750

75022

4210

 

2.000,00

 

 

750

75023

3020

 

5.000,00

 

 

750

75023

4040

 

 

6.400,00

 

750

75023

4270

 

 

5.000,00

 

750

75023

4280

 

4.000,00

 

 

750

75075

4170

 

 

2.000,00

 

750

75075

4210

 

4.000,00

 

 

750

75075

4300

 

 

2.000,00

 

750

75095

3020

 

600,00

 

 

750

75095

4010

 

 

26.500,00

 

750

75095

4040

 

 

6.150,00

 

750

75095

4110

 

 

5.100,00

 

750

75095

4120

 

 

710,00

 

750

75095

4210

 

5.000,00

 

 

750

75095

4280

 

800,00

 

 

750

75095

4300

 

4.000,00

 

 

750

75095

4440

 

 

1.100,00

 

801

80103

4210

 

 

2.546,00

 

801

80103

4210

 

2.546,00

 

 

851

85195

4300

 

 

4.000,00

 

852

85206

4110

 

719,48

 

 

852

85206

4120

 

102,38

 

 

852

85206

4170

 

4.178,14

 

 

852

85212

4560

1.000,00

 

 

 

852

85214

3110

 

27.000,00

 

 

852

85219

3020

 

500,00

 

 

852

85219

3110

 

750,00

 

zlecone

852

85219

4040

 

 

844,00

 

852

85219

4210

 

12,00

 

zlecone

852

85219

4210

 

344,00

 

 

852

85228

4110

 

3.440,00

 

 

852

85228

4170

 

20.400,00

 

 

900

90002

4010

26.500,00

 

 

 

900

90002

4040

2.150,00

 

 

 

900

90002

4110

5.100,00

 

 

 

900

90002

4120

710,00

 

 

 

900

90002

4210

1.500,00

 

 

 

900

90002

4300

 

40.000,00

 

 

900

90002

4440

1.100,00

 

 

 

900

90003

4210

 

3.000,00

 

 

900

90004

4300

 

5.000,00

 

 

900

90005

6050

 

 

90.000,00

 

900

90005

6230

 

90.000,00

 

 

900

90095

6050

 

25.000,00

 

 

900

90095

6056

 

 

1.877,44

 

900

90095

6057

 

 

4.497,56

 

926

92601

4210

 

2.000,00

 

 

926

92601

4260

 

 

2.000,00

 

 

 

Razem

38.060,00

776.148,50

166.356,50

 

4. W § 2 ust.2 pkt. 3 uchwały budżetowej wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jst w wysokości 629.541,90zł zastępuje sie kwotą 626.510,40zł

5. W § 2 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie : Zaplanowana nadwyżkę budżetu w wysokości 319.594,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

8. Dodaje się § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 600.886,00zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały  budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 uchwały budżetowej, plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanymi, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały  budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 14 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 592.060,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 - (*.ZIP)

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036