rok 2015

UCHWAŁA NR 0007.42.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2015

UCHWAŁA NR 0007.42.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 maja 2015 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§1.1.Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis , pomocy de  minimis w rolnictwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną    nie posiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnej;
 2) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację  finansową , majątkową, społeczną  lub gospodarczą  dłużnika, w której zapłata należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej  egzystencji  dłużnika albo osób będących na jego  utrzymaniu;
3) uldze - rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny;
4) należnościach - rozumie się przez to należności pieniężne główne wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, mające charakter cywilnoprawny,  przypadające Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym;
5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, koszty czynności przygotowawczych oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego  dochodzenia  zapłaty wierzytelności, w tym koszt  doręczenia wezwania do zapłaty;
6) beneficjencie pomocy - oznacza dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą ,bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;
7) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Przykona i jej jednostki podległe.

§2.1.Do umarzania należności, rozkładania na raty i odraczania terminu ich płatności  uprawnieni są :
1) Wójt Gminy - bez ograniczenia kwoty
2) Kierownicy jednostek podległych nie posiadających osobowości prawnej, pod warunkiem, że wartość wierzytelności głównej nie przekracza  1.000 zł.
2.W przypadku, gdy wartość należności jest wyższa  od kwoty, o której mowa w ust.1 pkt.2, właściwy kierownik przekazuje sprawę Wójtowi, wraz z informacją o podejmowanych przez kierownika działaniach mających na celu wyegzekwowanie  należności  przypadającej danej jednostce.  
3. Organ odraczający spłatę lub rozkładajacy na raty należności pienieżnych powinien ustalić taki termin spłaty i ilość rat, które w przypadku nie wywiązywania się dłużnika z terminów umożliwi dochodzenie należności przed upływem okresu przedawnienia.   

§3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.
2. Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub w części  z urzędu w przypadku wystapienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
 3. Udzielenie ulgi następuje:
 1) z urzędu - w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela,
 2) na wniosek dłużnika - w drodze pisemnego porozumienia stron ( wierzyciel i dłużnik).
 4.Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela.
5. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie odsetek za zwłokę. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej to w odpowiednim stosunku podlegają odsetki za zwłokę.
6.Jeżeli dłużnik nie spłaci należności albo jej części w wyznaczonym terminie,  odpowiednio należności lub pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.
7.Umorzenie należności,  rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu jej płatności, za które odpowiedzialność ponoszą również inne osoby, może nastąpić tylko  wówczas, gdy przesłanki udzielenia ulgi zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§5.1. Postępowanie w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pienieżnych wszyna się na wniosek dłużnika lub z urzędu.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek,
2) dane dotyczące dłużnika (imię nazwisko, miejsce zamieszkania/ nazwa podmiotu, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności, PESEL, REGON)
3) treść żądania wraz z uzasadnieniem,
4) określenie tutułu należności i rodzaju ulgi,
5) w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej- proponowany termin spłaty, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej - proponowana ilość i wysokość rat oraz termin spłat.
3.Do wniosku należy dołaczyć dokumenty uzasadniające istnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego, w szczególności:
1)szczegółowe informacje  dotyczące wystąpienia  przesłanek uzasadniających  udzielenie ulgi,
2) potwierdzające aktualną sytucję finansową, majątkową i rodzinną dłużnika będącego osobą fizyczną lub aktualną sytuację ekonomiczną dłużnika będącego osoba prawną  lub   jednostką organizacyjną nie posiadającą   osobowości prawnej.
4. Zasadność umorzenia lub udzielenie innej ulgi potwierdzona winna zostać danymi zawartymi  w dokumentach dołączonych do wniosku lub będących w posiadaniu podmiotu  uprawnionego do zastosowania  ulgi.
5. Uprawniony organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
6.W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty nie pozwalają ustalić istnienia lub brak przesłanek do udzielenia ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku  bez rozpatrzenia.
7. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

§6. W przypadku,  gdy umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu części   należności winno zawierać postanowienie , że w razie niedotrzymania terminu spłaty pozostałej części należności następuje wygaśnięcie niniejszego  porozumienia.

§7.1.W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,o których mowa w §3 pkt.1 i art.56 ust.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych:
1)  stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)  Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE  L 352/1 z 24 grudnia 2013 roku).
 2)  stanowi pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu przepisów  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie  stosowania art.107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE  L 352/9 z 24 grudnia 2013 roku).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis winien przedstawić:

1)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minims w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

3.  Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie winien przedstawić:

1)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

§ 8. Kierownicy jednostek podległych  Gminy Przykona zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Przykona informacji dotyczących umorzonych wierzytelności oraz udzieleniu innych ulg, w formie imiennego wykazu wraz z kwotami, w terminie do  końca stycznia roku następnego, za poprzedni rok budżetowy.

§9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i ossób uprawnionych do udzielania ulg.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036