rok 2015

UCHWAŁA NR 0007.40.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR  0007.40.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036

 

  Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy  Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.10.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.15.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r.wprowadza się zmiany :
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2036 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2015:
1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 26.708.746,20zł, zastępuje się kwotą  26.771.727,20zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.562.737,20 zł, zastępuje się kwotą 24.595.361,20zł
3) w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwotę 4.591.200,00zł zastępuje się kwotą 4.596.614,00zł
4)w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.596.531,20zł zastępuje się kwotą 1.623.741,20zł,  
5) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2.146.009,00zł, zastępuje się kwotą 2.176.366,00zł,
6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 1.546.009,00zł  zastępuje się kwotą 1.576.366,00zł,  
7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 25.788.266,20zł, zastępuje się kwotą 25.851.247,20zł,
8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23.797.747,90zł, zastępuje się kwotą 23.853.728,90zł,
9) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 1.990.518,30zł, zastępuje się kwotą 1.997.518,30zł,
10) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.090.758,03zł zastępuje sie kwotą 10.095.622,25zł
11) w kolumnie 11.2 wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 2.620.090,00zl zastępuje sie kwotą 2.624.044,00zł
12) w  kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.486.632,80zł zastępuje się 1.487.393,43zł
13) w  kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 538.000,50zł, zastępuje się kwotą 538.761,13zł,
14) w  kolumnie 12.2 dochody majatkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy   kwotę 1.482.009,00zł zastępuje się kwotą 1.512.366,00zł
15) w  kolumnie 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 1.482.009,00zł, zastępuje się kwotą 1.512.366,00zł,
16) w kolumnie 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłacznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania kwotę  1.482.009,00zł zastepuje się kwotą 1.512.366,00zł
17) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 30.484,00zł zastępuje się  kwotą 34.036,63,00zł,
18) w kolumnie 12.3.1.finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę  16.449,81zł zastępuje się kwotą 18.670,02zł,
19) w kolumnie 12.3.2  wydatki bieżace na realizację programu , projektu lub zadania wynikające  wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2  ustawy z kwotę 16.449,81zł zastępuje się  kwotą 18.670,02zł,
20) kolumnie 12.4wydatki majatkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 614.560,77zł zastępuje się  kwotą  595.505,27zł,
21) w kolumnie 12.4.1.finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę  455.558,33zł zastępuje się kwotą 441.259,21zł,
22) w kolumnie 12.4.2  wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z kwotę 455.558,33zł zastępuje się  kwotą 441.259,21zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2036, określone jest w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
-w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.486.632,80zł zł, zastepuje się kwotą  1.487.393,43zł
-w wierszu wydatki bieżące w kolumnie Limit 2015 kwotę 538.000,50zł, zastępuje się kwotą  538.761,13zł,
- w wierszu Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kolumnie Limit 2015 kwotę  1.049.616,00zł, zastępuje się kwotą 1.050.376,63zł,
- w wierszu wydatki bieżące, w kolumnie Limit 2015 kwotę 150.983,70zł zastępuje sie kwotą 151.744,33zł,
- w wierszu Projekt " Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego" w kolumnie Limit 2015 kwotę 131.364,50zł zastępuje sie kwotą 132.125,13zł.  

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1.

 

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036