rok 2015

Uchwała Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.39.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 

§ 1.  W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 rady gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. wprowadza sie zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o  62.981,00zł, dochody w kwocie 26.708.746,20zł zastępuje się kwotą 26.771.727,20 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.562.737,20 zł, zastępuje się kwotą 24.595.361,20zł

2) dochody majątkowe w kwocie  2.146.009,00 zł, zastępuje się kwotą 2.176.366,00zł

 

W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

630

63095

6298

11.145,00

 

 

 

751

75107

2010

6.806,00

 

 

zlecone

758

75801

2920

 

5.414,00     

 

 

852

85295

2010

504,00

 

 

zlecone

852

85295

2030

19.900,00

 

 

 

900

90095

6298

 

19.212,00

 

 

 

Razem:

 

38.355,00

24.626,00

 

 

 

2. W W  § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 1.501.628,20zł zastępuje się kwotą 1.531.985,20zł

 

3.W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 62.981,00zł, wydatki w kwocie 25.788.266,20zł, zastępuje się  kwotą 25.851.247,20zł

  z tego:

  1) wydatki bieżące kwotę 23.797.747,90zł, zastępuje się kwotą 23.853.728,90zł                               

  2) wydatki majątkowe kwotę 1.990.518,30zł zastępuje się kwotą 1.997.518,30zł.

 

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza sie następujace zmiany

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

5.500,00

944,50

 

010

01010

6058

 

 

14.299,12

 

010

01010

6059

 

 

4.756,38

 

600

60017

6050

 

14.500,00

 

 

700

70005

4300

 

7.710,37

 

 

700

70005

4590

 

10.000,00

 

 

750

75011

4210

 

0,95

 

zlecone

750

75011

4440

 

 

0,95

zlecone

750

75023

4210

 

2.565,00

 

 

750

75023

4440

 

1.089,00

 

 

750

75023

4610

 

300,00

 

 

750

75095

2716

 

760,63

 

 

750

75095

4440

 

 

3.654,00

 

751

75107

3030

300,00

 

 

zlecone

751

75107

4110

450,25

 

 

zlecone

751

75107

4120

35,44

 

 

zlecone

751

75107

4170

3.477,31

 

 

zlecone

751

75107

4210

1.895,00

 

 

zlecone

751

75107

4300

127,00

 

 

zlecone

751

75107

4410

275,00

 

 

zlecone

751

75107

4700

246,00

 

 

zlecone

754

75403

6170

7.000,00

 

 

 

758

75818

4810

 

2.000,00

 

 

801

80101

2917

2.220,21

 

 

 

801

80101

2919

571,79

 

 

 

801

80101

3020

 

 

2.000,00

 

801

80101

4010

 

 

76.550,00

 

801

80101

4040

 

 

600,00

 

801

80101

4110

 

 

13.250,00

 

801

80101

4120

 

 

1.925,00

 

801

80101

4170

 

 

1.540,00

 

801

80101

4210

 

5.414,00

20.864,00

 

801

80101

4240

 

 

8.298,00

 

801

80103

4010

 

 

21.600,00

 

801

80103

4110

 

 

3.789,00

 

801

80103

4120

 

 

539,00

 

801

80103

4170

 

6.050,00

17.550,00

 

801

80103

4210

 

 

3.000,00

 

801

80110

4010

 

 

43.500,00

 

801

80110

4110

 

 

7.700,00

 

801

80110

4120

 

 

1.100,00

 

801

80110

4170

 

 

9.240,00

 

801

80110

4210

 

 

15.902,00

 

801

80149

4010

21.600,00

 

 

 

801

80149

4110

4.989,00

 

 

 

801

80149

4120

779,00

 

 

 

801

80149

4170

8.610,00

 

 

 

801

80149

4210

1.000,00

 

 

 

801

80149

4240

6.000,00

 

 

 

801

80149

4300

3.500,00

 

 

 

801

80150

3020

2.000,00

 

 

 

801

80150

4010

120.050,00

 

 

 

801

80150

4110

20.950,00

 

 

 

801

80150

4120

3.025,00

 

 

 

801

80150

4170

10.780,00

 

 

 

801

80150

4210

10.000,00

 

 

 

801

80150

4240

21.408,00

 

 

 

852

85214

3110

 

19.900,00

 

 

852

85295

3110

 

19.900,00

 

 

852

85295

3110

 

 

19.900,00

 

852

85295

4010

421,00

 

 

zlecone

852

85295

4110

73,00

 

 

zlecone

852

85295

4120

10,00

 

 

zlecone

854

85412

4110

 

 

181,00

 

854

85412

4120

 

 

40,00

 

854

85412

4170

 

 

650,00

 

854

85412

4210

 

 

1.000,00

 

854

85412

4300

 

7.871,00

 

 

921

92109

4270

 

2.000,00

 

 

 

 

Razem

251.793,00

105.560,95

294.372,95

 

 

4. W  § 2 ust.2 pkt. 3 uchwały budżetowej wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jst w wysokości 645.044,77zł zastępuje sie kwotą 629.541,90zł

5.  W  § 2 ust 2 pkt.2 wydatki majątkowe, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załacznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

6. W  § 6 pkt.1 i 2 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załacznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

7.  W  § 1 ust.2 pkt 1 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załacznik nr 3 otrzymuje brzmienie załacznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

8. W  § 2 ust.2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załacznik nr 4 otrzymuje brzmienie załacznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

9.  W  § 15 pkt.2 kwotę 164.962,00zł zastępuje się kwotą 166.962,00zł z czego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 68.000,00zł zastępuje się kwotą 70.000,00zł.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 - (*.Zip) -2Mb

 

 

 

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036