rok 2015

Uchwała NR 0007.23.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 0007.23.2015
RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 25 marca 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Przykona  uchwala :                        

''Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na 2015 rok.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem", są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w granicach administracyjnych Gminy.


§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2013 r. poz. 856)
2. właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,
3. schronisku- należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt przy ul Granicznej 1 w Turku    prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku.

§ 3. Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:
1. Schronisko dla Zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
2. Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących
ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących,

 

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 § 4. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.  Gmina zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko.

 


Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.


§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) wyłapywanie wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,
2) w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz trudnych warunków atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym może nastąpić dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

 

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

 § 6. 1.      Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.
2.      Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.
4.      Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

 

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  bezdomnych.

 

§ 7. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi  sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:
1. zwierząt  znajdujących się w schronisku w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. zwierząt bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko w ramach podpisanej umowy przez Gminę.
2. Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez  zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

 

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.

 

§ 9. 1. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
2. Zabiegi  usypiania   ślepych miotów   dokonywane  będą w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

 

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 10. 1. Gmina wskaże gospodarstwo rolne gdy zaistnieje  konieczność zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich tzn. takich, które mogą zostać odebrane właścicielowi podczas interwencji  lub są bezdomne.
2. Gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (: Dz. U. z  2014 r., poz. 1539) .
3. Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku.
4. Decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej odbywać się będzie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które udowodni konieczność odebrania zwierząt właścicielowi.

 

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

 § 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych Gmina realizować będzie na podstawie zawartej umowy i wystawianych  co miesiąc faktur, na świadczenie usług weterynaryjnych z Zakładem Leczniczym dla Zwierząt obejmującym teren Gminy - VET- LAB Brudzew ul. Turkowska 58 C z siedzibą w Brudzewie.

 

Rozdział 10.
Finansowanie  Programu

 § 12. 1. Środki finansowe na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu  zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Przykona.
1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    300,00 zł
2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   -  2.000,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.
3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.500,00 zł. W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela.
4) Finansowanie sterylizacji i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania - 1.200,00 zł.
5) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona  podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur przez w/w przedsiębiorstwo.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§14. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bryl


 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036