Jesteś tutaj:   

Nabór na stanowisko urzędnicze radca prawny

Zarządzenie Nr 8/2019

 Wójta Gminy Przykona

 z dnia 17 października 2019 roku 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze: radca prawny

          Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 508 ze zm.) oraz  art.11 ust.1 oraz   art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019r., poz. 1282)  zarządzam  co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze radca prawny w Urzędzie Gminy Przykona.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.W celu przeprowadzenie naboru powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

Roman Marciniak - Przewodniczący Komisji

Marianna Olejnik - Członek Komisji

Ewa Dygas - Członek Komisji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przykona.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do zarządzenia- *PDF

2) Oświadczenie kandydata -*.doc

3) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - *. doc