Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

Świadczenia rodzinne

O świadczeniach rodzinnych
         Świadczenia rodzinne od wielu lat są przyznawane na roczne okresy zasiłkowe, gdyż są integralnie związane z aktualizowaniem sytuacji dochodowej i rodzinnej. Przyznanie świadczenia jest odpowiedzią na wniosek złożony przez osobę uprawnioną. Nie można więc oczekiwać, że raz przyznane świadczenie będzie wypłacane przez wiele lat bez potrzeby ponownego składania wniosków i aktualizowania niezbędnych dokumentów. Na świadczenia rodzinne budżet państwa przeznacza w skali roku ponad 8 miliardów złotych i konieczne jest zachowanie należytej staranności w ich wydawaniu.
           Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej jest więc złożenie wniosku oraz udokumentowanie dochodu i dołączenie odpowiednich zaświadczeń. Warunek ten nie jest rozwiązaniem nowym, nie tylko na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale także obowiązujących przed jej wejściem w życie ustaw: ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Ubiegając się przed dniem 1 maja 2004 r. o zasiłki rodzinne i wychowawcze oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należało także co roku udokumentować dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, a dodatkowo w przypadku zasiłków rodzinnych i wychowawczych raz w roku w określonym terminie złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy. Zasiłek rodzinny oraz wychowawczy, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały na okresy 12 miesięczne trwające od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego, w przypadku zasiłków rodzinnych i wychowawczych określane jako okresy zasiłkowe.
            Nie jest więc zrozumiałe zaskoczenie osób ubiegających się o świadczenia rodzinne tym, że aby otrzymać te świadczenia muszą dopełnić pewnych formalności.
Roczne doświadczenie wynikające z wdrażania ustawy o świadczeniach rodzinnych kazało pozytywnie odnieść się do postulatów pracowników samorządowych realizujących tę ustawę, aby wydłużyć i uelastycznić terminy składnia i rozpatrywania wniosków. Obecnie ustawa przewiduje bardzo długie okresy na złożenie dokumentów oraz podjęcie decyzji. Osoby, które złożą wniosek do końca lipca (można było go złożyć już w czerwcu), mają zagwarantowaną wypłatę we wrześniu. Osoby, które złożą dokumenty w sierpniu lub wrześniu, mają zagwarantowaną wypłatę do końca października. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie dostaną wypłaty we wrześniu. Część gmin już obecnie deklaruje, że zwłaszcza w przypadku kontynuowania uprawnień do świadczeń nie ma powodu, aby przekładać wypłatę na październik. Wydaje się to oczywiste, ponieważ ustawa o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje już od ponad roku, w swej zasadniczej części nie zmieniła się, a więc jej realizacja nie stawia nowych wymagań zarówno przed ubiegającymi się o świadczenia jak i pracownikami podejmującymi decyzje w tych sprawach. Podkreślić należy, że jeżeli rodzina ubiega się na kolejny okres zasiłkowy o świadczenia rodzinne lub ubiega się o zaliczkę alimentacyjną, a korzysta ze świadczeń rodzinnych, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu gminy i nie straciły aktualności. Najważniejsze dokumenty, które warunkują uprawnienie do świadczeń rodzinnych, dotyczą dochodów z roku 2004 r. A takie zaświadczenia urzędy skarbowe mogły wystawiać podatnikom już od dnia rozliczenia się przez nich z podatku dochodowego za 2004 r., co powinno mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia br. Te dokumenty więc już od dawna mogły być w posiadaniu osób wnioskujących o świadczenia rodzinne.
 
           Należy jednak mieć na uwadze, że może mieć miejsce –wobec w większości gmin niezbyt licznej obsługi administracyjnej świadczeń – okresowe spiętrzenie prac. Odpowiednia organizacja pracy może złagodzić tę sytuację, jednak kolejek nie można wykluczyć. Statystycznie bowiem na jednego pracownika organu realizującego świadczenia rodzinne przypada kilkadziesiąt decyzji podejmowanych w sprawie kilkuset dzieci, na które wypłacane są zasiłki rodzinne. Tym samym, im więcej osób złoży dokumenty wcześniej, tym te kolejki będą krótsze. Możliwe jest także przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty. W tym roku na złożenie wniosków jest znacznie więcej czasu niż było w roku ubiegłym. Tym bardziej, że wszystkim świadczeniobiorcom było wiadomo już od zeszłego roku, iż wnioski trzeba będzie złożyć na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się we wrześniu 2005 r.; każdy w decyzji o przyznaniu świadczenia miał wskazany termin, do którego te świadczenia będą wypłacane.
Zatem, obowiązek składania nowego wniosku na kolejny okres zasiłkowy i ustawienia się w kolejce nie jest efektem zmian przepisów prawnych w obszarze świadczeń rodzinnych. Zmiany legislacyjne nie mają z kolejkami żadnego związku.
 
           Osoby, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna, mają uprawnienie (przy odpowiednim dochodzie) do zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o zaliczkę składa się u komornika. Można to zrobić także za pośrednictwem poczty. Komornik przesyła wniosek – wraz z zaświadczeniem o braku skuteczności w egzekucji alimentów – do odpowiedniego urzędu gminy. Nie ma więc potrzeby, aby osoby uprawnione do zaliczki stały w kolejkach do urzędu gminy. Jeżeli wniosek o egzekucję komorniczą został złożony u komornika przed czerwcem 2005 r. – już pod koniec sierpnia, albo wcześniej (wymagane są trzy miesiące bezskutecznej egzekucji) komornik może wystawić zaświadczenie i przesłać wszystkie dokumenty do urzędu gminy. W przypadku rodzin, które korzystają już ze świadczeń rodzinnych i ich sytuacja jest już rozpoznana – nie ma żadnego powodu, aby odkładać wypłatę na październik. Tylko sprawy nowe, z niepełną dokumentacją, lub przekazane zbyt późno, mogą być sfinalizowane w październiku.
 
Nie można pominąć faktu, że złożenie wniosku o świadczenia rodzinne i skompletowanie tylko tych dokumentów, które straciły na aktualności, to jedyne czynności, jakich ustawodawca oczekuje od uprawnionych, zapewniając im nierzadko niemałe środki finansowe na najbliższe 12 miesięcy. Dobrze byłoby to porównać z nakładami, jakich wymaga uzyskanie innych źródeł utrzymania (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Bednarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Bednarek (14/07/2006 11:00:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Bednarek (14/07/2006 11:00:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Bednarek (14/07/2006 11:00:37)
Zasiłki rodzinne
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).
Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 - 18 roku życia,
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Można ubiegać się o następujące dodatki:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Bednarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Bednarek (14/07/2006 11:05:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Bednarek (14/07/2006 11:05:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Bednarek (14/07/2006 11:05:10)
Zasiłeki pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144 zł miesięcznie i przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karol Skiba
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (14/07/2006 11:47:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/07/2006 11:47:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/07/2006 11:47:16)
Świadczenia pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Bednarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Bednarek (14/07/2006 12:48:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Bednarek (14/07/2006 12:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Bednarek (14/07/2006 12:48:40)
Zaliczka alimentacyjna
Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna.
 
Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do: 
dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:
1) jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
2) jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
3) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje:
1) do ukończenia 18 roku życia,
2) do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).
Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):
1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),
2) przebywa w rodzinie zastępczej,
3) zawarła związek małżeński,
4) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej
Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:
1) w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,
2) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

W przypadku udzielenia powyższych informacji wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.
Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

Zwrot zaliczki alimentacyjnej:
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %.
Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.
Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.
 
Wysokość zaliczki alimentacyjnej.
Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł (291,50 zł netto na osobę) kwotę zaliczki zwiększa się do:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informacje, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną jej zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej.
Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Prawo do zaliczki ustala się na okres zasiłkowy. Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.
 
Procedura.
Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.
Osobą uprawnioną do zaliczki jest dziecko, na które zasądzono alimenty.
Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek:
1) osoby uprawnionej do zaliczki,
2) przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej,
3) opiekuna prawnego osoby uprawnionej.
Wniosek składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.
W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją. Osobie tej zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
Wymagane dokumenty:
Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie:
1) wniosku o przyznanie zaliczki,
2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
3)informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
4) oświadczenia wnioskodawcy:
a) iż osoba uprawniona  nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, nie zawarła związku małżeńskiego, nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
b) o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,
5) informacji osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6) innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Zaliczkę alimentacyjną wypłaca urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaliczki alimentacyjnej.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Bednarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Bednarek (14/07/2006 11:07:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Bednarek (14/07/2006 11:07:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Bednarek (14/07/2006 11:07:08)

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038352 gościem