Dzisiaj jest środa, 11 grudzień
Imieniny Damazego i Waldemara
 
Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  Grudzień 2019  

Przejrzysta Polska

Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 15/06

Wójta Gminy Przykona

z dnia 26 lipca 2006r.

 

w sprawie  corocznego przeglądu i monitoringu Kodeku etycznego pracowników Urzędu Gminy Przykona.

 

            Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się procedurę corocznego przeglądu i monitorowania Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Przykona przeprowadzonego przez społeczność lokalną i pracowników Urzędu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karol Skiba
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (31/08/2006 15:13:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (31/08/2006 15:20:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (31/08/2006 15:20:14)
Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 16/06

Wójta Gminy Przykona

z dnia 26 lipca 2006r.

 

w sprawie  przeprowadzania badania ankietowego w zakresie korzystania z kart informacyjnych świadczonych usług przez Urząd Gminy Przykona.

 

            Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się przeprowadzanie badania ankietowego w zakresie korzystania z kart informacyjnych świadczonych przez Urząd Gminy Przykona - wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Badania ankietowe będą przeprowadzane raz w roku w miesiącu kwietniu, natomiast pierwsza ankieta pilotażowa przeprowadzona będzie w miesiącu sierpniu br.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karol Skiba
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (31/08/2006 15:02:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (31/08/2006 15:02:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (31/08/2006 15:02:44)
Opis procedury konsultacji społecznych dotyczących tworzenia budżetu gminy
Rada Gminy Przykona w dniu 9 sierpnia 2006r. podjęła Uchwałę Nr XLVII/263/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Zgodnie z przyjętą procedurą wnioski do projektu budżetu mogą być składane przez radnych gminnych, sołtysów, stowarzyszenia i inne instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy w terminie do 25 września każdego roku. Szczegóły dotyczące formy i szczegółowości wniosku zostały przedstawione w cytowanej uchwale. Mieszkańcy zostali zapoznani z procedurą tworzenia i uchwalania budżetu poprzez informator "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?" dostępny jest na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.przykona.pl. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość poznać etapy tworzenia budżetu, sposób zgłaszania wniosków do budżetu jak również zasięgnąć informacji na temat dochodów i wydatków gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto w każdym sołectwie odbywają się cyklicznie zebrania wiejskie. W zebraniach biorą udział mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Gminy, radni oraz sołtysi. Zebrania dotyczą bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa i społeczności gminnej, ale również formułowane są na nich wnioski dotyczące planowanych inwestycji oraz innych koniecznych do zrealizowania zadań.
Następnie opracowane wnioski są przedkładane przez sołtysów Skarbnikowi Gminy, który w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, obliczone dochody własne, przedstawione przez Ministra Finansów kwoty subwencji, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawione przez Wojewodę kwoty dotacji opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu. Wójt na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika Gminy opracowuje i przedkłada Radzie Gminy w terminie do 15 listopada projekt uchwały budżetowej. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przesyła projekt budżetu do zaopiniowania komisjom Rady. Sporządzone opinie Przewodniczący Rady przekazuje Wójtowi Gminy. Projekt uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami powinien być przyjęty przez Radę Gminy w terminie do 31 grudnia każdego roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie do 31 marca roku budżetowego.
Informacje na temat przyjętej uchwałą Rady Gminy Przykona procedury można uzyskać w Urzędzie Gminy Przykona w Punkcie Informacji oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karol Skiba
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (31/08/2006 08:17:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (31/08/2006 08:17:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (31/08/2006 08:17:51)
 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3117624 gościem