Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwiec
Imieniny Laury i Adolfa
 
Czerwiec 2019
N P W S C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  Czerwiec 2019  

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Przykona

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Przykona

która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godz. 1300

w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala 33.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

a) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

b) Przedstawienie opinii komisji stałych rady.

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona.

d) Przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

e) Dyskusja nad projektem Wieloletniej prognozy Finansowej, autopoprawkami Wójta i ich przegłosowanie

f) Głosowanie nad przyjęciem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

8.  Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok .

b) Przedstawienie opinii komisji stałych rady

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

d)Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetowego na 2019 rok.

e) Dyskusja nad projektem budżetu, autopoprawkami Wójta i ich przegłosowanie

f) Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Przykona prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe.

12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w  Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji.

13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona  ''Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2019-2023.

14. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  szkole i w domu" na lata 2019-2023.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Przykona.

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2937430 gościem