Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

V Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu   20 lutego   br. odbyła się V Sesja Rady Gminy Przykona , której  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował  następujące tematy:

1.Zmiany budżet Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

 

2. Pobór podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.


 3. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


4.Zgoda na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu.


5. Zgoda na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Zimotki, gmina Przykona.


6.Ustalenie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.

7. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.


8. Wysokość i zasady ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona.


9. Zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.


10. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.


11.Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.

 

Na zaproszenie przybyli na sesję Starosta Turecki - Dariusz Kałużny  i Wicestarosta - Władysław Karski oraz Dyrektor Wód Polskich Zlewni Koło Jan Bartczak.

 Starosta Turecki przedstawił  plany i zamierzenia w zakresie inwestycji  na terenie Gminy Przykona które zamierza Starostwo realizować w obecnej kadencji  oraz sytuacje organizacyjną i finansową  Starostwa Powiatowego i Szpitala- ZOZ Turek

Dyrektor Wód Polski Zlewni Koło przedstawił strukturę organizacyjną Wód Polskich oraz omówił stan cieków wodnych na terenie Gminy.

Projekty uchwał ,które zostały podane pod głosowanie  omawiali : Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Marianna Olejnik  - Sekretarza  Gminy Marzanna Jurkiewicz- inspektor , Ewa Dygas - Zastępca Kierownika  Referatu, Jolanta Miśko- inspektor .

 

 

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- dokończenie budowy chodnika i modernizacja drogi powiatowej w Przykonie ,

- modernizacja drogi powiatowej Smulsko- Sarbice, wycinka drzew

- modernizacji drogi powiatowej Gąsin - Kaczki Plastowe,

- obsługi interesantów w wydziale komunikacji

- zadłużenia i finansowania szpitala

- zatrudnienia pracowników i ich wynagrodzenia,

- budowy chodnika nad zbiornikiem ‘Przykona",

- wycinki drzew przy obiekcie hydroforni w Przykonie

- usunięcie przystanku i zagospodarowania placu po przystanku w Boleszczynie,

- wywozu pofermentu z biogazowni ,

- utrzymania cieku wodnego Teleszyna do zbiornika Przykona, oczyszczenia Teleszyny w miejscowościach Młyniska, Radyczyny,

- przerzutu wody na odcinku rzeki Teleszyna Dolna - Młyniska,

- usuwania rzęsy na odcinku rzeki Teleszyny w Przykonie.

 

Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Dariusz Kałuży-  Starosta Turecki, Jan Bartczak - Dyrektor Wód Polskich Zlewni Koło, Ryszard Papierkowski - członek Zarządu Powiatu Tureckiego, Radny Powiatu.

 

   Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038638 gościem