Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

Informacja IX Sesja

 IX sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33. 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2018 rok.

10. Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za 2018 rok.

11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2018 rok.

12. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przykona absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2018 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie w 2018r.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Przykona zadania zarzadzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Przykona.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich i domów ludowych w Gminie Przykona.

21. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Przykona.


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038671 gościem