Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Przetargi i ogłoszenia

Przetargi i ogłoszenia

Lista wiadomości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ
projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
dotyczącego zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona - oświetlenie uliczne w miejscowości Rogów"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn:. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona - oświetlenie uliczne w miejscowości Rogów"
Zapytanie ofertowe
na realizację projektu pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona - oświetlenie uliczne w miejscowości Rogów
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadania pn.: „Zakup samochodu strażackiego ciężkiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Zakup samochodu strażackiego ciężkiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
pn: Zakup samochodu strażackiego ciężkiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: „Zakup samochodu strażackiego ciężkiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie"
Informacja
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców GminyPrzykona: - dzieci od 8 do 18 lat i osób doreosłych urodzonych w 1953 i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta - " Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika" Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadania pn.: „Remont i utwardzenie dróg na terenie Gminy Przykona"
Informacja o unieważnieniu postępowania
na zadanie: „Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Ochotnicza Straż Pożarna w Przykonie: Zakup samochodu strażackiego ciężkiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie
Zapytanie ofertowe
na zadanie pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Remont i utwardzenie dróg na terenie Gminy Przykona"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
na zadanie: „Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona"
Ogłoszenie konkursu ofert
konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przykona: Remont i utwardzenie dróg na terenie Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przykona: Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na zadnie pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy. Etap II"
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na zadanie pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Ewinów. Etap II"
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Komunalnej w miejscowości Psary. Etap II"
Odpowiedź na zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie informuje,że na zapytanie ofertowe 4/2018 z dnia 4 06.2018 z dnia 4.06.2018 wpłynęła 1 oferta UNIFUND Sp z o.o Kraków za cenę 20 zł brutto za 1 godz usługi opiekuńczej .Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ,gdyż cena oferty przekracza kwotę ,którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania >>>
Informacja
Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta.Wójt Gminy Przykona
Informacja
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2015-2019, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta: „Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepani
Zapytanie ofertowe
pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Komunalnej w miejscowości Psary - etap II"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ewinów Etap II"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
„Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy Etap II"
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt urodzonych w 2004 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
Ogłoszenie konkursu ofert
Wójt Gminy Przykona z siedzibie w Przykonie przy ul. Szkolnej 7, działając na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) ogłasza w 2018 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Wyjaśnienia
dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy - Etap II"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy - Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Ewinów - Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Przebudowa ulicy Komunalnej w miejscowości Psary - Etap II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: Przebudowa drogi w Miejscowości Ewinów Etap II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Na zadanie pn : Przebudowa ulicy Komunalnej w miejscowości Psary - Etap II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Badków Pierwszy Etap II
Informacja o złożonych ofertach
na realizację zadania pn: Przebudowa ulicy Komunalnej w miejscowości Psary - etap II
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie pn: Przebudowa Drogi w Miejscowości Ewinów Etap II
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Badków Pierwszy Etap II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku komunalnym
Informacja dotycząca Zapytanie ofertowe GOPS w Przykonie
do projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
Informacja o wyniku postępowania przetargowego
na zadnie pn: „Budowa ulicy Modrej w miejscowości Przykona"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Komunalnej w miejscowości Psary - Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drogi w miejscowości Ewinów - Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy - Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku komunalnym w Przykonie
Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa wodociągu w miejscowości Przykona
Zapytanie ofertowe GOPS w Przykonie
pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
Ogłoszenie wyniku postępowania
na zadanie pn: Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radyczynach
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn:Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rogów,Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona- Rozbudowa Oświetlenia w Miejscoowści Badków Drugi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie Etap II
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Przykona"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa ulicy Modrej w miejscowości Przykona"
Wynik zapytania ofertowego
Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski, Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
Zapytanie ofertowe GOPS w Przykonie
pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
pn: Budowa wodociągu w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
pn: Budowa ulicy Modrej w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
pn: Budowa ulicy Modrej w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie: Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radyczynach
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ
do projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
Informacja o złożonych ofertach
w postępowaniu na zadanie pn: Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radyczynach
informacja i złożonych ofertach
na realizację zadania pn: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie Etap II
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Żeroniczki Etap II
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA ZADANIE: „REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY PRZYKONA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radyczynach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie Etap II
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie:
na zadanie "Termomodernizacja budynku użytecznosci publicznej w Przykonie Etap II
Informacja o ofertach na realizację zadań
Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski. Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn. Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Żeroniczki Etap II
Zapytanie ofertowe
„Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiecie Tureckim"
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. ZADANIE I - „Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" ZADANIE II - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona Etap III" ZADANIE III -„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona
INFORMACJA Wójta Gminy Przykona o odwołaniu przetargu
Wójt Gminy Przykona odwołuje przetarg pisemny nieograniczony z dnia 19 grudnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona oznaczonej nr działki 642.
Informacja
do ogłoszenia w formie zapytania ofertowego dla zadań: Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski. Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadania: Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski. Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
Szacowanie ceny
W związku z realizacją przez Gminę Przykona Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie, Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn.:" Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" zapraszamy do złożenia ofert w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników projektu z terenu gminy Przykona w łącznej liczbie godzin 1764 w okresie od 02.2018r. do 31.03.2019r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn : Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
"Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" ZADANIE II - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona etap II" ZADANIE III -„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona"
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie: na zadanie Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie pn : Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona, Zespołu Szkół w Przykonie, Szkoły Podstawowej w Boleszczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona
Informacja o wyniku zapytania ofertowego
na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. >>>...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. >>>...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. >>>...
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie : „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona"
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
na zadanie pn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
pn: Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona, Zespołu Szkół w Przykonie, Szkoły Podstawowej w Boleszczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o wyniku postępowania
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Ogłoszenie o zamówieniu
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o unieważnieniu postępowania
na zadanie „Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przykona
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie pn: rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przykona
Informacja o wyniku udzielenia zamówienia
na zadanie pn: Remont drogi w miejscowości Rogów
Ogłoszenie o przetargu
na zadanie pn: „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIA GMINY PRZYKONA"
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: Remont drogi w miejscowości Rogów
Informacja i wyniku udzielenia zamówienia
na zadania: przebudowa dróg w gminie Przykona
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn Olszówka Zimotki
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta "Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika".
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki"
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2015-2019, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta: "Poradni Lekarza rodzinnego Władysława Szczepanika".
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: „Remont drogi w miejscowości Rogów"
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: Przebudowa dróg w gminie Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie : Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie : Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt urodzonych w 2003 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Konkurs ofert
na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia
pn : - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia
na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pod nazwą: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
-Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 636 i 635/3 o ogólnej pow. 2,3191 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KN1T/00041929/6.
Informacja o złożonych ofertach na zadnie
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przykona o ...
Odpowiedzi do zapytań dotyczących ogłoszenia
na zadanie pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
ogłoszenie o wyniku postępowania
Zadanie nr I: „Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów" Zadanie nr II: „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa"
INFORMACJA
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 20 kwietnia 2017 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości, położone w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczone: - nr działki 642; - nr działki 637/9; - nr działki 637/10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
na zadanie pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów -Zadanie I, Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa - zadanie II
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zadanie I „Remont drogi w miejscowości Rogów położonej na działce 335" Zadanie II „Remont drogi w miejscowości Rogów położonej na działce 209"
Informacja o wyniku udzielenia zamówienia
na zadanie pn: „Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przykona na lata 2017-2023”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zadanie nr I: „Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów" Zadanie nr II: „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa"
ZAPYTANIE OFERTOWE
Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przykona na lata 2017-2023
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 16 marca 2017 r. wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomość, położoną w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczoną nr działek 636 i 635/3.
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Wodociąg w miejscowości Młyniska etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Wodociąg w miejscowości Młyniska. Etap II.
ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
na zadanie : Budowa wodociągu w miejscowości Kaczki Plastowe - opracowanie dokumentacji
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
na zadanie: Budowa wodociągu w miejscowości Kaczki Plastowe - opracowanie dokumentacji
Zapytanie ofertowe
Zna zadanie pn: "Budowa wodociągu w miejscowości Kaczki Plastowe - opracowanie dokumentacji"
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Rogów"
Gmina Przykona, informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 8 sierpnia 2016 r. na wykonanie zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Rogów", został wybrany Wykonawca
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Posoka”
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Posoka”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Opis przedmiotu zamówienia: „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowościach Radyczyny i Posoka"
Zapytanie ofertowe
na zadanie pn: Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Rogów"
Informacja
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 4 sierpnia 2016 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów, gm. Przykona przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej nr działki 303/2.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Posoka"
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Przebudowa gróg w miejscowościach Zimotki, Wichertów, Trzymsze, Bądków Pierwszy - przebudowa gróg w miejscowości Wichertów, Trzymsze i Zimotki-Psary
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn:
Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Bądków Pierwszy
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania:
Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Psary
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przedmiotem postępowania jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z punktami świetlnymi w miejscowościach Radyczyny - Radyczyny Kolonia, Rogów, Bądków Drugi, Laski, Posoka, Gąsin, Trzymsze, Wichertów, Paulinów, Przykona ul.Modra i Błękitna, Psary ul.Wiatraczna, Smulsko.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Przebudowa dróg w miejscowościach Zimotki, Wichertów, Trzymsze, Bądków Pierwszy - przebudowa dróg w miejscowości Wichertów, Trzymsze i Zimotki-Psary.
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1951 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta "Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika".
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2015-2018, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta: "Poradni Lekarza rodzinnego Władysława Szczepanika".
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Psary
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie: Budowa sceny w miejscowości Smulsko – miejsce rekreacji i wypoczynku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
pn: Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Bądków Pierwszy
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt i chłopców, urodzonych w 2002 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Ogłoszenie konkursu ofert
Wójt Gminy Przykona z siedzibe w Przykonie przy ul. Szkolnej 7, działając na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. ) ogłasza w 2016 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1951 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat , zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
na zadanie Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Przykona
Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
na zadanie pn: Przebudowa sieci elektroenergetcznej SN15KV w miejscowości Przykona
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Przykona"
ZAPYTANIE OFERTOWE
Opis przedmiotu zamówienia: „Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej"
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa Łącznika w Zespole Szkół w Przykonie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Kanalizacja na terenach aktywizacji gospodarczej. EtapII
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Droga gminna w miejscowości Przykona
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące ujmowanie i przemieszczanie wód rzeki Teleszyny Górnej w celu całorocznego zwiększania zasobów wodnych rzeki Teleszyny Środkowej oraz okresowego zwiększania zasobów zbiornika wodnego „Przykona".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie "Budowa łącznika w Zespole Szkół w Przykonie"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Budowa budynku gospodarczo-garażowego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pod nazwą: Droga gminna w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy PrzykonaOGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Przykona
głasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. 1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 583/7 o pow. 0,1600 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00051761/3
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa boiska sportowego w m. Rogów

Archiwum