Wyszukiwarka:

rok 2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 lutego 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 24/2019

Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 lutego 2019 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

 Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2019

 Wójta Gminy Przykona

  z dnia 15  lutego 2019 r.

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1.1

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób.

Bank Żywności w Koninie

7.500,00

1.2

Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Matki dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół

2.500,00

Razem

               

10.000,00                 Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (15/02/2019 11:16:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (15/02/2019 11:16:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (15/02/2019 11:20:37)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Wójta Gminy Przykona 25 lutego 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 stycznia 2019 r.
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 14/ 2019 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 15 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przykona.
ZARZĄDZENIE Nr 9 /2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia