Wyszukiwarka:

rok 2018

Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 marca 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 301/2018
Wójta Gminy Przykona

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pózn.zm./ art. 11 i art. 13 w związku z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018 r. poz. 450./ i Uchwały Nr 0007.234.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam co następuje:

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.

 

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załacznik nr 1  - PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (07/03/2018 10:28:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/03/2018 08:30:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/03/2018 08:30:50)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 363/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018 roku
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
Zarządzenie Nr 362/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
Zarządzenie Nr 361/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 360/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.
Zarządzenie Nr 356/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.
Zarządzenie Nr 348/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 października 2018r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
ZARZĄDZENIE NR 320/2018 Wójta Gminy Przykona 28 maja 2018 roku
28 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
ZARZĄDZENIE NR 319/2018 Wójta Gminy Przykona 28 maja 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok
Zarządzenie Nr 309 /2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 308/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2017 rok
Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 16 marca 2018 roku
w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 rok
ZARZĄDZENIE Nr 302 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie: podziału dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 roku
Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.