Wyszukiwarka:

rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 248/2017

Wójta Gminy Przykona

 25 lipca 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego  w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej  do wyboru ofert.

           

                   Na podstawie 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 zm. ), art. 7 ust. 1 pkt 1  i art. 48  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( Dz. U. z 2016 r. , poz.1793 ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.119.206 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020" Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatorów w 2017 roku "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18  w Gminie Przykona na rok 2017", w części skierowanej do dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

2.      Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności  leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.).

3.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4.      Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w załączniu Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

1.      Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1

w następującym składzie:

             Przewodnicząca Komisji - Marianna Olejnik

             Sekretarz Komisji - Małgorzata Białek

             Członek Komisji - Wanda Felisiak,

             Członek Komisji - Karol Skiba

       2.   Zasady i ryb pracy Komisji określa regulaminm, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia..

 

§ 4

Z wyłonionym w konkursie ofert realizatorem podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik     Nr 5 do zarządzenia.

 

§ 5

Rozpoczęcie udzielania świadczeń nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych nie dłużej jednak niż do 20 marca 2018r.

 

§ 6

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom Programu zostały określone  w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

§ 7

Oferent zobowiązany jest realizować Program w placówce ochrony zdrowia na terenie Gminy Przykona oraz posiadać kontrakt z NFZ na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez cały okres realizacji Programu.

 

§ 8

Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 21.000 złotych.

 

§ 9

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogloszeń Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 10

1.      Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2.      W przypadku niewyłonienia wykonawcy przeprowadza się kolejny konkurs na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Zarządzenia

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (25/07/2017 18:04:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (25/07/2017 18:04:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (25/07/2017 18:04:50)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.
Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 października 2017r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2017 roku
z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 249/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowyc
Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2016 rok
Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.