Wyszukiwarka:

rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 249/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 249/2017

Wójta Gminy Przykona

 25 lipca 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej,  oraz powołania Komisji Konkursowej  do wyboru ofert.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1  i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 ze zm.) oraz uchwały   Nr 0007.119.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020"  Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat  , w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Marianna Olejnik

Sekretarz Komisji - Małgorzata Białek

Członek Komisji - Wanda Felisiak,

Członek Komisji - Karol Skiba

§ 3

Kworum Komisji Konkursowej zdolnej do podejmowania decyzji ustala się na liczbę 3 osób.

§ 4

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  2. W przypadku niewyłonienia wykonawcy przeprowadza się kolejny konkurs na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Zarządzenia

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (25/07/2017 17:51:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (25/07/2017 18:01:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (25/07/2017 18:01:23)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.
Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 października 2017r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2017 roku
z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 249/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowyc
Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2016 rok
Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.