Wyszukiwarka:

rok 2017

Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 230/2017

Wójta Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2017 roku

 

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2016 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.Przedstawia się Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2016 r.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy
 
Do pobrania:
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (18/07/2017 08:07:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (18/07/2017 08:07:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (18/07/2017 08:07:47)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.
Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 października 2017r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2017 roku
z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 249/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowyc
Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2016 rok
Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.