Wyszukiwarka:

rok 2017

Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 267/2017
Wójta Gminy  Przykona
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 roku  poz.1870 ze zm.)  art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku , poz.1875  ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2018 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam uzasadnienie w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia  oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału, informacje o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem
stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia  w roku budżetowym  oraz kolejnych latach.   

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam  Radzie Gminy Przykona i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski 

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do zarządzenia

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/11/2017 13:01:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/11/2017 13:01:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (23/11/2017 13:01:28)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.
Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 października 2017r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2017 roku
z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 249/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowyc
Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2016 rok
Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.