Wyszukiwarka:

rok 2017

Zarządzenie Nr 268/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku

Zarządzenie  Nr 268/2017

Wójta Gminy Przykona

z dnia 14 listopada 2017 roku

 

w sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1875 ) art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje :

 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.Projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski 

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do zarządzenia

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/11/2017 11:28:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/11/2017 12:48:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (23/11/2017 12:48:09)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.
Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 października 2017r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2017 roku
z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 249/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Wójta Gminy Przykona 25 lipca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowyc
Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2016 rok
Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.