Wyszukiwarka:

rok 2014

Zarządzenie Nr 264/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2014 roku
Zarządzenie Nr 264/2014
Wójta Gminy Przykona
z dnia 28 marca  2014 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.) oraz art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2013 r.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 -  *.PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/06/2014 13:03:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/06/2014 13:03:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (05/06/2014 13:44:17)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 315/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2014r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 304/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2014r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2014r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.
Zarządzenie Nr 298 /2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 września 2014 roku
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR 289/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 287/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 lipca 2014 roku
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 280/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 lipca 2014 roku
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 277/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
ZARZĄDZENIE NR 273/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 268/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2014.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 266/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2014r.
Zarządzenie Nr 264/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2013 rok
Zarządzenie Nr 262/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2014r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lipca 2014
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro