Wyszukiwarka:

rok 2011

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2011r.
 

Zarządzenie Nr 38/2011

Wójta Gminy Przykona

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożone propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2011r dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 14 czerwca  2011r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

   Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1

Organizacja  letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z realizacją programu przeciwdziałania uzależnieniom. „Profilaktyczny obóz letni- wakacje na sportowo".

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra"

25.701,00

Razem

25.701,00

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (14/06/2011 14:34:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/06/2011 14:34:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/06/2011 14:34:27)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE NR 67/2011 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 61 /2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 września 2011 roku
W sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 maja 2011r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2011r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lutego 2011roku
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsulacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.