Wyszukiwarka:

rok 2011

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2011r
 

Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Przykona

z dnia 23 lutego 2011r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 i 10 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),  art. 11 i 13 w związku z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) i Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia         14 lutego 2011r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2011 zarządzam co następuje:

§1Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/02/2011 16:03:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/02/2011 16:03:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (23/02/2011 16:03:58)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE NR 67/2011 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 61 /2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 września 2011 roku
W sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 maja 2011r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2011r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lutego 2011roku
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsulacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.