Wyszukiwarka:

rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 22/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 17 maja 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm. / i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / w związku z wykonaniem uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych:
- oznaczonej nr działki 154/4 o pow. 0,0200 ha położonej w miejscowości Psary, gm.   Przykona,
-   oznaczonej nr działki 303/2 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości Rogów, gm. Przykona.
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
        
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznikdo niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
Do Z a r z ą d z e n i a  Nr 22/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 17 maja 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
 
 
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./  Wójt Gminy Przykona w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/07/2007 14:47:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/07/2007 15:05:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (23/07/2007 15:04:58)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Wójta Gminy Przykonaz dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ZARZĄDZENIE NR 33/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 30/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lipca 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie 28/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 lipca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przykona.
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 21 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 18 / 07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/07 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie z dnia 09 marca 2007 roku.
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 16 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 13 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Psary i Olszówka.
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok.
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości