Wyszukiwarka:

rok 2007

Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
Zarządzenie Nr 24/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia  31 maja 2007 roku
 
 
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 
    Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn. zm.) oraz § 15 pkt. 4, § 16 ust.1, § 17 ust.1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020) zarządza się,  co następuje:
§ 1.
 
Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Przykona stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem gminy Przykona stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
 
Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przykona w terminie do dnia 30 czerwca.
 
§ 5.
 
Traci moc Zarządzenie Nr 201/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku  w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.
 
§ 6.
 
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Przykona 
 z dnia 31 maja 2007 rok
 
 
Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Przykona  
 
§ 1.
 
Jednostką dominującą jest Gmina  Przykona.
§ 2.
Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.
§ 3.
 
1. Konsolidacja  to łączenie w  bilansie Gminy Przykona jako jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań finansowych gminnych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych osób prawnych ( instytucje kultury, spółki) przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.
2. Grupa kapitałowa to Gmina Przykona, jako jednostka samorządu terytorialnego,czyli jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi.
3. Jednostka dominująca według ustawy o rachunkowości to spółka handlowa sprawująca kontrolę lub współkontrolę  nad inną  jednostką ,  a w szczególności: uprawniona do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub  jednostki.  Bilans jednostki dominującej tworzy bilans powstały z połączenia pozycji bilansu  z wykonania budżetu  i bilansu sporządzonego dla urzędu gminy (jako jednostki budżetowej).
4. Jednostka zależna to jednostka, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą.      
5. Jednostka współzależna to spółka handlowa lub inna jednostka, która jest  współkontrolowaną  przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców lub wspólników na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok.
6. Jednostki podporządkowane to jednostki zależne, współzależne od jednostki dominującej. 
 
§ 4.
 
Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, instytucji kultury, bilans wykonania budżetu Gminy Przykona. Wartość udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu przyjmuje się według wartości ujętej w ewidencji księgowej.  
 
 
 
§ 5.
 
1. Jednostka dominująca - Gmina Przykona - sporządza bilans skonsolidowany grupy kapitałowej, zestawiony w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. 
    Bilanse jednostek wchodzących w skład jednostki dominującej łączy się poprzez dodanie poszczególnych pozycji bilansowych tych jednostek. Poszczególne aktywa i pasywa bilansów jednostkowych (w kolumnie stan na początek i na  koniec roku ) należy dostosować odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia
    Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
     Jednocześnie należy pamiętać, że stan wykazany w kolumnie "stan na początek roku" powinien być zgodny ze "stanem na koniec roku" wykazanym  w skonsolidowanym bilansie za rok poprzedni.     Należy dokonać korekt i wyłączeń w celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych , szczególnie w zakresie rozrachunków( zobowiązań , należności) oraz innych aktywów i pasywów (środki trwałe, zapasy,materiały itp.), stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości. Dokonując korekt i wyłączeń, należy zwrócić szczególną uwagę na wzajemne powiązania jednostek budżetowych z pozostałymi organizacjami wymienionymi w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.Dane jednostki zależnej łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń i korekt.
 
§ 6. 
 
1. Skonsolidowany bilans Gminy Przykona  jako jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach, w terminie 3 miesięcy od otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. 2. Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominującej - Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Przykona  
z dnia 31 maja 2007 roku
 
 
 
Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem gminy Przykona
 
 
            Gmina Przykona jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką dominującą. W jej skład wchodzą jako jednostki zależne:
 
1) jednostki budżetowe:    
- Urząd Gminy Przykona    
- Zespół Szkół  Szkoła Podstawowa Przykona    
- Zespół Szkół  Gimnazjum Przykona    
- Zespół Szkół  Przedszkole Samorządowe Przykona    
- Szkoła Podstawowa Sarbice    
- Szkoła Podstawowa Boleszczyn    
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przykona  
 
2) samorządowe instytucje kultury:    
- Ośrodek Upowszechniania Kultury w Przykonie    
- Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie
 
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 31 maja 2007 roku
 
Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną
 
 
Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:
1. Bilanse jednostek objętych konsolidacją
2. Wykaz jednostek objętych konsolidacją, ze wskazaniem właściwych dla danych jednostek metod konsolidacji,
3. Zestawienie dotyczące połączenia danych z bilansu z wykonania budżetu i bilansu  urzędu JST - stworzenie bilansu jednostki dominującej
4. Zestawienie, dotyczące sumowania danych jednostki dominującej z danymi jednostek zależnych (konsolidacja metodą pełną ) z wyszczególnieniem poszczególnych jednostek
5. Arkusz dotyczący wyłączeń z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją 6. Bilans skonsolidowany.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/07/2007 15:24:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/07/2007 15:24:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/07/2007 15:24:42)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Wójta Gminy Przykonaz dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ZARZĄDZENIE NR 33/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 30/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lipca 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie 28/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 lipca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przykona.
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 21 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 18 / 07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/07 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie z dnia 09 marca 2007 roku.
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 16 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 13 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Psary i Olszówka.
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok.
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości