Wyszukiwarka:

rok 2007

Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 8/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 31 stycznia 2007 roku
 
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości
             
                      Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz.1020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 ) zarządzam co następuje:
§ 1.
 
1.Dochody Gminy zgromadzone na rachunkach jednostek budżetowych winny być odprowadzane na rachunek budżetu Gminy Przykona w niżej wymienionych terminach: a) do 20 dnia danego miesiąca, b) dochody realizowane przez Urząd Gminy co najmniej w każdy piątek tygodnia, c) ostatniego dnia miesiąca -  wszystkie zgromadzone dochody.
§ 2.
 
1.Ustala się termin zwrotu środków na dzień 31 grudnia:   
a) zwrot niewykorzystanych środków na wydatki budżetowe,   
b) przekazanie wszystkich zrealizowanych dochodów budżetowych (objętych sprawozdaniem Rb-27S). 
c) przekazanie zrealizowanych dochodów skarbu państwa na dzień 31 grudzień ( objętych sprawozdaniem Rb- 27ZZ ).
§ 3.  
 
1.Ustala się wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do bilansu
   składanego przez jednostki budżetowe :
1) szczegółowy wykaz kont rozrachunkowych zespołu "2" - zobowiązania i należności ( z podziałem na poszczególne pozycje bilansowe,  odpowiadające im konta księgowe oraz nazwę kontrahenta, kwotę, termin  zapłaty oraz termin uregulowania należności),   
2) oświadczenia o przeprowadzonych inwentaryzacjach w roku bilansowym oraz  na 31 grudnia,   
3) wykaz zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Przykona objętych bilansem skonsolidowanym,   
4) kserokopie wyciągów bankowych z rachunków ujętych w bilansie (potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
 
§ 4.    
 
  Wprowadza się kartę przyjęcia i wstępnej weryfikacji bilansu za rok bilansowy która stanowi załącznik  Nr 1do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu  Finansowego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w § 3.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
  
                                                                                           Załącznik Nr 1                                                                                                          do Zarządzenia  Nr 8/07                                                                                                          Wójta Gminy Przykona                                                                                                           z dnia 31 stycznia 2007r
 
Karta przyjęcia i weryfikacji wstępnej bilansu za rok ..............
 
Nazwa jednostki
 
Data złożenia
 
Przedłożone dokumenty:
 
1. Bilans jednostki
 
2. Rachunek zysków i strat
    jednostki
 
3. Zestawienie zmian    w funduszu jednostki
 
4. Wykaz zobowiązań     i należności do kont  
   rozrachunkowych
 
5. Oświadczenie o 
    przeprowadzonych
    inwentaryzacjach w roku     bilansowym
 
6. Wykaz należności     i zobowiązań do
    wyłączenia w bilansie
    skonsolidowanym
 
7. Kserokopia  wyciągu     bankowego
 
8. Inne
 
Wstępna weryfikacja
 
Data przyjęcia bilansu
 
Inne uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (21/05/2007 13:49:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21/05/2007 13:49:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (21/05/2007 13:49:21)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Wójta Gminy Przykonaz dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ZARZĄDZENIE NR 33/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 30/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lipca 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie 28/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 lipca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przykona.
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 21 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 18 / 07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/07 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie z dnia 09 marca 2007 roku.
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 16 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 13 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Psary i Olszówka.
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok.
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości