Wyszukiwarka:

rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pzykona.
ZARZĄDZENIE   Nr 6 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami / i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 261, z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami/ w związku z wykonaniem uchwały nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r. i uchwały nr XLVIII/270/06 z dnia 28 września 2006 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Psary oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Olszówka, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Przykona.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Olszówka i Psary.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (21/03/2007 15:19:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (22/03/2007 08:53:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (22/03/2007 08:52:56)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Wójta Gminy Przykonaz dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ZARZĄDZENIE NR 33/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 30/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lipca 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie 28/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 lipca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przykona.
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 21 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 18 / 07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/07 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie z dnia 09 marca 2007 roku.
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 16 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 13 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Psary i Olszówka.
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok.
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości